Zoto API

deprecated
Zoto
The Zoto API (ZAPI) allows authenticated users to manipulate their photos via an XMLRPC interface.