Mashup: Sony Germany Storefinder

Sony Germany Storefinder
Find Sony stores in Germany with this Multimap mashup.