You are here

emSzmal Banking API - How To

English: Unified banking API that allows you to gather financial data directly from online banking - transaction history and account balances. Supports major Polish banks and financial institutions. Polski: Zunifikowane API bankowe pozwalająca pobierać dane finansowe bezpośrednio z serwisów bankowości internetowej - historię operacji bankowych oraz informację o saldach na rachunkach. Usługa działa z większością polskich banków i innymi instytucjami finansowymi.